REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO
sklep.rm-flowers.pl


§1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Sklep internetowy dostępny pod adresem internetowym www.sklep.rm-flowers.pl prowadzony jest przez firmę RM Robert Monika Śliwińscy Spółka Jawna, 67-112 Siedlisko, ul. Sławska 1, REGON 971297117 NIP 925-10-09-492 KRS 0000084120
 2. Wypełnienie Formularza rejestracji oraz utworzenie Konta jest tożsame z zapoznaniem się Kupującego z treścią Regulaminu oraz jego akceptacją.
 3. Postanowienia niniejszego Regulaminu nie mają na celu wyłączać ani ograniczać jakichkolwiek praw Klienta będącego jednocześnie Konsumentem w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku - Kodeks Cywilny (Dz. U. nr 16, poz. 93 ze zm.), przysługujących mu na mocy bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa. W przypadku niezgodności postanowień niniejszego Regulaminu z powyższymi przepisami, pierwszeństwo mają te przepisy.

§2. WARUNKI ZŁOŻENIA ZAMÓWIENIA

 1. Sklep internetowy prowadzi sprzedaż na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.
 1. Zamówienia można składać 7 dni w tygodniu przez 24 godziny na dobę za pośrednictwem strony internetowej www.sklep.rm-flowers.pl lub telefonicznie w czasie otwarcia biura hurtowni stacjonarnej przy ul. Sławska 1, 67-112 Siedlisko, tj. od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00-16:00

 

§3. PŁATNOŚCI

 1. Ceny podane w sklepie internetowym wyrażone są w polskich złotych i są cenami brutto (zawierają podatek VAT).
 2. Wyboru płatności dokonuje kupujący podczas składania zamówienia.
 3. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmiany cen produktów.
 4. Zamówienia złożone przed wejściem w życie zmian, o których mowa w powyższym punkcie, realizowane będą na zasadach obowiązujących w momencie ich składania. Niniejszy zapis nie dotyczy produktów objętych jakąkolwiek formą promocji lub wyprzedaży, jeżeli doszło do wyczerpania zasobów takich produktów.

§4. DOSTAWA

 1. Wybór sposobu dostarczenia przesyłki dokonywany jest przez kupującego podczas składania zamówienia.
 2. Koszty wysyłki naliczane są zgodnie z aktualnymi cennikami i zależą od wagi oraz rozmiarów przesyłki. kupujący jest informowany o kosztach wysyłki podczas składania zmówienia. Aktualna tabela zawierająca informacje o kosztach dostawy dostępna jest na stronie „Dostawa” (link)
 3. Koszty dostawy ponosi kupujący.

§5. ODSTĄPIENIE OD UMOWY

 1. Kupującemu, który jest konsumentem w rozumieniu ustawy z dnia 2 marca 2000 roku o ochronie niektórych praw konsumentów oraz odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz. U. nr 22, poz. 271 ze zm.), przysługuje prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość, bez podania przyczyny, w terminie 14 dni od dnia otrzymania towaru.
 2. Sprzedawca gwarantuje zwrot ceny Produktu oraz kosztów wysyłki produktu do kupującego niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni, na konto bankowe wskazane przez kupującego lub przekazem pocztowym na adres wskazany w zamówieniu. Koszty wysyłki zwracanego produktu ponosi kupujący.

§6. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

 1. Kupujący zgadza się na przetwarzanie i wykorzystywanie swoich danych osobowych w celu realizacji zamówienia.
 2. Dane osobowe umieszczone w bazie danych sklepu są przetwarzane wyłącznie dla jego potrzeb i nie są udostępniane innym podmiotom. Dane te są gromadzone z należytą starannością i odpowiednio chronione przed dostępem do nich przez osoby do tego nieupoważnione, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 1997r. nr 133 poz. 883).
 3. Kupujący ma prawo wglądu do swoich danych, ich korekty oraz żądania usunięcia ich z bazy danych sklepu.

 

§7. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu. Zmiany obowiązują z chwilą ich ogłoszenia na stronie internetowej sklepu internetowego. Zamówienia złożone przed wejściem w życie zmian, o których mowa w niniejszym punkcie, będą realizowane na zasadach obowiązujących w momencie ich składania.
 2. Towary przedstawione w ofercie Sklepu mogą różnić się od produktów rzeczywistych. fotografie, proporcje, kolory są wynikiem elektronicznego przetwarzania obrazu. Różnice wynikające z indywidualnych ustawień komputera Kupującego, np. różna kolorystyka lub proporcje nie mogą być podstawą do reklamacji zamówionego towaru.
 3. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie będą miały właściwe przepisy prawa, w szczególności ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku - Kodeks Cywilny (Dz. U. nr 16, poz. 93 ze zm.), ustawy z dnia 27 lipca 2002 roku o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu Cywilnego (Dz. U. nr 141, poz. 1176 ze zm.) oraz ustawy z dnia 2 marca 2000 roku o ochronie niektórych praw konsumentów oraz odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz. U. nr 22, poz. 271 ze zm.).